Trajnostni razvoj

Vzdržna gospodarska rast z upoštevanjem vseh deležnikov in varstvom okolja je cilj vsakega trajnostno naravnanega podjetja. Varuh in gradnik prihodnosti so lahko samo podjetja, ki na tak način skrbijo za ohranjanje dolgoročnega naravnega, socialnega in ekonomskega ravnovesja. Z odločitvijo za trajnostno transformacijo smo v podjetju Škrlj storili korak med taka podjetja.

V podjetju Škrlj smo ekološko naravnanost potrdili kot pomemben del vodenja podjetja. Želimo prispevati k zmanjševanju emisij CO2 in tako k boljšemu okolju, zato v poslovanje podjetja vključujemo različne inovativne rešitve: 

Sončna elektrarna SE3 Škrlj Batuje

Varilni stroj

RoboCUT

Drop&Weld

Trajnostna strategija podjetja Škrlj za obdobje 2020 – 2025

V letu 2019 je bilo podjetje Škrlj d.o.o. vključeno v program Akademije trajnostnih poslovnih strategij in modelov (Akademija TPSMP), ki ga izvaja agencija SPIRIT Slovenija. V okviru prvega dela (Sklop A) je ekipa naših sodelavcev pod mentorstvom zunanje svetovalke, ge. Tatjane Fink, zasnovala načrt za trajnostno poslovno transformacijo podjetja do leta 2025. Nastala trajnostna poslovna strategija na dolgi rok vodi do koristi za družbo, okolje ter ekonomijo, hkrati pa veča poslovno uspešnost podjetja.

AKADEMIJA TPSTP Škrlj d.o.o., september 2019 - marec 2020 (video)

priznanje spirit

Naša strategija je zasnovana na Agendi OZN za trajnostni razvoj do leta 2030, ki je bila sprejeta 25.9.2015 in predstavlja splošen okvir ter povezuje tri dimenzije trajnostnega razvoja – ekonomsko, družbeno in okoljsko. Iz nje izhaja 17 ciljev trajnostnega razvoja.

 cilji trajnostnega razvoja

Poleg tega smo pri oblikovanju trajnostne strategije upoštevali tudi usmeritve Slovenije na področju trajnostnega razvoja, ki izhajajo iz dokumentov Vizije Slovenije 2050Strategije pametne specializacijeStrategije Slovenije do leta 2030Strategije poslovne odličnosti do leta 2030 ter Strategije dolgožive družbe.

Kot ključne smo v našem podjetju izmed ciljev trajnostnega razvoja OZN prepoznali:
- skrb za zdravje in dobro počutje v vseh obdobjih življenja,
- kakovostno in enakopravno izobraževanje ter možnosti vseživljenjskega učenja,
- doseganje enakosti spolov,
- trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri,
- doseganje trajnostne, vključujoče in vzdržne gospodarske rasti, polne in produktivne zaposlenosti ter dostojnega dela za vse,
- izgradnja vzdržljive infrastrukture,
- spodbujanje vključujoče in trajnostne industrializacije ter pospeševanje inovacij,
- poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in skupnosti,
- zagotavljanje trajnostne proizvodnje in porabe.

Ustvarjanje kakovostnih medčloveških odnosov

Zavedamo se, da delujemo v soodvisni družbi, kjer imamo poleg ustvarjanja dobička tudi odgovornost do zaposlenih, poslovnih partnerjev, skupnosti in okolja. Spodbujamo inovativnost ter profesionalni in osebnostni razvoj zaposlenih. Z vključevanjem novih tehnologij zmanjšujemo tveganja na delovnih mestih ter redno spremljamo in zmanjšujemo negativne vplive na zdravje zaposlenih.

Skrb za okolje

Že od ustanovitve podjetja dalje smo zavezani k varstvu okolja in proizvodnji, ki naravno okolje čim manj obremenjuje. Upoštevamo zakonske predpise iz varstva okolja. Sistematično spremljamo in zmanjšujemo izpuste v okolje, ločujemo odpadke, skrbimo za racionalno rabo energije in se preusmerjamo na obnovljive energetske vire. Leta 2010 smo pridobili certifikat kakovosti ISO 14001 (sistem ravnanja z okoljem).

Sončna elektrarna

Prizadevamo si za uporabo alternativnih virov energije, zato proizvajamo električno energijo z lastnima sončnima elektrarnama, s katerima proizvedemo 25 % električne energije potrebne za proizvodnjo (vključiti tudi oba linka na prikaz proizvedene električne energije). Njuno zmogljivost nameravamo še dograditi.

obrat Škrlj

obrat Soldin

skrlj plant
plant
sonce

Naše vrednote

Odgovornost in zanesljivost
Prevzemamo odgovornost za svoje delo, rezultate in obnašanje. Odgovorno se obnašamo do naravnega okolja. Spodbujamo zdrav način življenja.

Partnerstvo
S sodelavci in poslovnimi partnerji gradimo dolgoročne odnose. Spoštujemo sočloveka in okolje. Partnersko sodelujemo z lokalnim okoljem.

Poštenost
S svojim delom in obnašanjem gradimo pošten odnos do sebe, sodelavcev in poslovnih partnerjev.

Kreativnost in inovativnost
Kreiramo nove ideje in realiziramo izboljšave na svojem področju dela. Prizadevamo si za stalno izboljševanje proizvodov, procesov, tehnologije, organizacije dela, odnosov s sodelavci in strankami. Razvijamo trajnostne rešitve procesne opreme in avtomatizirane ter robotizirane tehnologije na vseh kritičnih delovnih mestih.

Ambicioznost
Želimo biti najboljši v tem, kar počnemo. Spodbujamo odprto in napredno razmišljanje in delovanje. Vsak posameznik je glasnik in motivator trajnostnega pristopa v podjetju in lokalni skupnosti.

Naša vizija

Smo vrhunski proizvajalec procesne opreme za najzahtevnejše kupce.