Politika kakovosti

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem

V podjetju Škrlj d.o.o. se zavedamo, da je kakovost poslovanja ključni element pri graditvi uspešnosti podjetja. Zato je usmeritev našega podjetja:

 • kupcem ponuditi odličnost na najbolj ekonomičen način, s stalnim ugotavljanjem in spoštovanjem njihovih pričakovanj in želja, s stalnim zmanjševanjem stroškov, z iskanjem in izrabljanjem notranjih rezerv in vključevanjem vseh zaposlenih v doseganje postavljenih ciljev;
 • razvijati, proizvajati in tržiti proizvode, ki bodo izdelani v skladu z domačimi in mednarodnimi standardi, na ekonomičen način, s čim bolj racionalno rabo delovnega časa, surovin, polizdelkov in energije;
 • razvijati proizvode in procese na način, ki bo v najmanjši možni meri povzročal vplive na okolje, upoštevajoč zakonsko določene zahteve. Tako bomo zmanjševali vplive, ki jih povzročamo s porabo surovin in energentov, odpadki in odpadnimi vodami ter emisijami v zrak in hrupom.

Le s stalnimi izboljšavami tako kakovosti proizvodov kot tudi notranje urejenosti in organiziranosti podjetja pa bomo lahko dosegli planirano rast podjetja, povečanje konkurenčnosti, obstoj na trgu, zadovoljstvo zaposlenih in lastnikov ter okolja v katerem delujemo.

foto

Cilji podjetja

 • povečevanje tržnega deleža in osvajanje novih tržnih področij,
 • spodbujanje trajnostno naravnanega razvoja in investicij,
 • povečanje produktivnosti in dodane vrednosti izdelkov,
 • prodor na svetovna tržišča opreme za vinarstvo, pivovarstvo, farmacijo in prehrambno industrijo,
 • sistematično izboljševanje kakovosti proizvodov,
 • ažurno spremljanje razvoja proizvodnih tehnologij v svetu in pridobivanje novih znanj, da bomo našim partnerjem zanesljiv vir pravih informacij,
 • spodbujanje inovativnosti ter redno izobraževanje in usposabljanje vseh zaposlenih,
 • povečanje zadovoljstva kupcev, zaposlenih in lastnikov podjetja,
 • ostati družbeno odgovorno podjetje.

 

vizija