Politika kakovosti

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem

V podjetju Škrlj d.o.o. se zavedamo, da je kakovost poslovanja ključni element pri graditvi uspešnosti podjetja. Zato je usmeritev našega podjetja:

  • kupcem ponuditi odličnost na najbolj ekonomičen način, s stalnim ugotavljanjem in spoštovanjem njihovih pričakovanj in želja, s stalnim zmanjševanjem stroškov, z iskanjem in izrabljanjem notranjih rezerv in vključevanjem vseh zaposlenih v doseganje postavljenih ciljev;
  • razvijati, proizvajati in tržiti proizvode, ki bodo izdelani v skladu z domačimi in mednarodnimi standardi, na ekonomičen način, s čim bolj racionalno rabo delovnega časa, surovin, polizdelkov in energije;
  • razvijati proizvode in procese na način, ki bo v najmanjši možni meri povzročal vplive na okolje, upoštevajoč zakonsko določene zahteve. Tako bomo zmanjševali vplive, ki jih povzročamo s porabo surovin in energentov, odpadki in odpadnimi vodami ter emisijami v zrak in hrupom.

Le s stalnimi izboljšavami tako kakovosti proizvodov kot tudi notranje urejenosti in organiziranosti podjetja pa bomo lahko dosegli planirano rast podjetja, povečanje konkurenčnosti, obstoj na trgu, zadovoljstvo zaposlenih in lastnikov ter okolja v katerem delujemo.

foto

Uvajanje načel vitke proizvodnje – metoda 5S in Kaizen

S postopnim uvajanjem metode 5S in metode Kaizen v poslovanje podjetja sistematično vpeljujemo zakonitosti vitke proizvodnje.

5S je kratica petih japonskih besed, ki se pričnejo na S (seiri - ločevati, seiton - urejati, seiso - čistiti, seiketsu - standardizirati, shitsuke - izvajati v praksi) in sestavljajo preizkušeno metodo namenjeno stalnemu izboljševanju delovnega prostora. 5S je metoda za vzpostavitev in ohranjanje organiziranega, čistega in varnega delovnega okolja, ki je osnova za učinkovito, kakovostno, okolju prijazno in produktivnejše delo.

Metoda Kaizen je načelo stalnih izboljšav na vseh ravneh podjetja. Osnovna ideja nenehnega izboljševanja je uporaba znanja, izkušenj in veščin vseh zaposlenih v podjetju s ciljem, da je proizvodni proces od naročila do odpreme čim krajši in brez napak. Zaposlene spodbujamo, da aktivno sodelujejo v delovnem procesu, s svojimi predlogi, idejami za izboljšave.

foto 

 

Kaj te vodi, kaj te žene?
Ostati, a ne zaspati. Zadovoljiti in prekašati pričakovanja.

Želimo okrepiti vodilno mesto v slovenskem vrhu podjetij s podobno dejavnostjo ter postati bolj prepoznavno podjetje v širšem evropskem prostoru. Svojo dejavnost bomo v prihodnjih letih poleg proizvodnje opreme za vinarstvo intenzivneje širili tudi na področje načrtovanja in proizvodnje opreme za pivovarstvo, farmacijo in ostalo kemično ter živilsko industrijo.

Naš cilj so zadovoljni kupci in lastniki.
Naša moč so ustvarjalni in zadovoljni zaposleni in stalne izboljšave sistema vodenja kakovosti.
Naša usmeritev je razvoj in krepitev blagovne znamke SK Group s kakovostnimi proizvodi.
Naša konkurenčna prednost je razvoj novih proizvodov, zniževanje stroškov ter povečevanje produktivnosti.
Naša priložnost je partnerski odnos z dobavitelji.

Cilji podjetja

  • povečevanje tržnega deleža in osvajanje novih tržnih področij s premišljeno izbranimi proizvodi,
  • prodor na svetovna tržišča opreme za vinarstvo, pivovarstvo in farmacijo,
  • sistematično izboljševanje kakovosti proizvodov na podlagi konstruktivnega sodelovanja z našimi dobavitelji, kupci in ostalimi poslovnimi partnerji,
  • ažurno spremljanje razvoja proizvodnih tehnologij v svetu in pridobivanje novih znanj, da bomo našim partnerjem zanesljiv vir pravih informacij,
  • spodbujanje inovativnosti ter redno izobraževanje in usposabljanje vseh zaposlenih,
  • ostali bomo družbeno odgovorno podjetje.

 

vizija