Splošni pogoji prodaje

Splošni pogoji veljajo za vse naše ponudbe, pogodbe, dogovore, dobave in ostalo, razen če je izrecno dogovorjeno drugače.

1. Naše ponudbe se izdajajo v pisni obliki in so neobvezujoče. Skice in ostale priloge so naša last, ter se ne smejo posredovati tretjim osebam.

2. Naročila kupcev se smatrajo za prejeta, ko jih pisno potrdimo (potrditev naročila). Potrditev naročila je za nas in za kupca obvezujoča in ima značaj prodajne pogodbe. V kolikor kupec v roku 8 dni od potrditve naročila ne poda pripomb, smatramo, da se strinja s pogoji, navedenimi v potrditvi. Dopolnila in spremembe postanejo veljavni z našo pisno potrditvijo.

3. Cena in plačilo
3.1. Cene veljajo EXW Batuje (Incoterms 2000), v kolikor ni drugače navedeno. Cena se lahko spremeni v kolikor se indeks cene materialov (MEPS International Ltd.) po izdaji potrditve naročila dvigne za več kot 4 indeksne točke. V tem primeru se nova cena izračuna na podlagi indeksa cen MEPS v mesecu dobave.
3.2. Plačilo se šteje za izvršeno takrat, ko sredstva prispejo na naš račun. V primeru zamude zaračunavamo zakonite zamudne obresti, ki zapadejo v plačilo takoj.
3.3. Dobavljeno blago ostaja v naši lasti, dokler niso v celoti izpolnjene obveznosti kupca, ki izhajajo iz poslovnega odnosa z nami. Naročnik je dolžan, da z blagom, ki je še v naši lasti, ravna kot dober gospodar in ga vidno označi kot našo last. V primeru preprodaje je kupec dolžan pridržek lastninske pravice posredovati dalje.

4. Dobava
4.1. Pridržujemo si pravico do spremembe roka izdelave do najkasneje 3 mesece pred prvotno navedenim rokom. Če zamik roka izdelave z naše strani znaša več kot 6 tednov, ima kupec pravico do odstopa od naročila. Rok izdelave, ki je naveden v potrditvi naročila zagotavljamo s pridržkom za primer, če sami nismo pravilno in pravočasno oskrbljeni s strani naših dobaviteljev, v primeru višje sile ali vseh nepredvidljivih okoliščin, ki nastanejo neodvisno od nas. O nastanku in trajanju okoliščin, ki imajo za posledico podaljšanje roka izdelave, obvestimo kupca v najkrajšem možnem času.
4.2. Naročnik nas je dolžan pravočasno obvestiti glede naslova za dostavo, sicer ne prevzemamo nobene odgovornosti zaradi napačne dostave.
4.3. Dobave so skladne s klavzulo EXW (Incoterms 2000), v kolikor ni drugače dogovorjeno.
4.4. Rok izdelave začne teči z dnem, ko so izpolnjeni pogoji iz potrditve naročila (plačilo, potrjene skice ipd.)
4.5. V kolikor kupec pogodbenih obveznosti (npr. plačilo avansa, odpiranje akreditiva, predložitev dokumentov ipd.) ne izpolni pravočasno, si pridržujemo pravico do podaljšanja roka izdelave glede na potrebe in potek naše proizvodnje.
4.6. V primeru zamude pri prevzemu blaga s strani kupca, skladiščimo blago na njegove stroške. V kolikor kupec zavrne prevzem blaga, je dolžan poravnati stroške, ki so s tem nastali pri nas (zmanjšanje vrednosti blaga, prodaja blaga pod ceno, stroški financiranja in skladiščenja,...).
4.7. V primeru višje sile ali podobnega nepredvidljivega in od naše volje neodvisnega dogodka (npr. naravne in druge nesreče, drastična sprememba pogojev dobave in cen materialov ali storitev, nenadne spremembe zakonodaje oz. omejitve poslovanja s strani državnih in drugih organov ...), si pridržujemo pravico odstopiti od pogodbe. Kupec v takih primerih nima pravice do kakršnekoli odškodnine. V primeru takega dogodka bo kupec o njem obveščen v najkrajšem možnem času.

5. Kupec je dolžan takoj po prejemu blago pregledati. V kolikor odkrije kakršnekoli napake, pomanjkljivosti, neustrezne lastnosti ipd., nam je to dolžan pisno sporočiti v roku 8 dni po prevzemu blaga. Za skrite napake, ki se jih tudi s skrbnim pregledom ne da odkriti v navedenem roku, je ta rok 6 mesecev od prevzema blaga.