Splošni pogoji prodaje

Splošni pogoji veljajo za vse naše ponudbe, pogodbe, dogovore, dobave in ostalo, razen v primeru ko je izrecno navedeno drugače.

1. Naše ponudbe se izdajajo v pisni obliki in so neobvezujoče. Skice in ostale priloge so naša last, ter se ne smejo posredovati tretjim osebam.

2. Naročila kupcev se smatrajo za prejeta, ko jih pisno potrdimo (potrditev naročila). Potrditev naročila je za nas in za kupca obvezujoča in ima značaj prodajne pogodbe. V kolikor kupec v roku 8 dni od potrditve naročila ne poda pripomb, smatramo, da se strinja s pogoji, navedenimi v potrditvi. Dopolnila in spremembe postanejo veljavni z našo pisno potrditvijo.

3. Cena in plačilo
3.1. Cene veljajo EXW Batuje (Incoterms 2000), v kolikor ni drugače navedeno.  
3.2. Plačilo se šteje za izvršeno takrat, ko sredstva prispejo na naš račun. V primeru zamude zaračunavamo zakonite zamudne obresti, ki zapadejo v plačilo takoj.
3.3. Dobavljeno blago ostaja v naši lasti, dokler niso v celoti izpolnjene obveznosti kupca, ki izhajajo iz poslovnega odnosa z nami. Naročnik je dolžan, da z blagom, ki je še v naši lasti, ravna kot dober gospodar in ga vidno označi kot našo last. V primeru preprodaje je kupec dolžan pridržek lastninske pravice posredovati dalje.

4. Dobava
4.1. Rok dobave, ki je naveden v potrditvi naročila zagotavljamo s pridržkom za primer, če sami nismo pravilno in pravočasno oskrbljeni s strani naših dobaviteljev, v primeru višje sile ali vseh nepredvidljivih okoliščin, ki nastanejo neodvisno od nas. O nastanku in trajanju okoliščin, ki imajo za posledico podaljšanje dobavnega roka, obvestimo kupca v najkrajšem možnem času.
4.2. Naročnik nas je dolžan pravočasno obvestiti glede naslova za dostavo, sicer ne prevzemamo nobene odgovornosti zaradi napačne dostave.
4.3. Dobave so skladne s klavzulo EXW (Incoterms 2000), v kolikor ni drugače dogovorjeno.
4.4. Rok dobave začne teči z dnem, ko so izpolnjeni pogoji iz potrditve naročila (plačilo, potrjene skice ipd.)
4.5. V kolikor kupec pogodbenih obveznosti (npr. plačilo avansa, odpiranje akreditiva, predložitev dokumentov ipd.) ne izpolni pravočasno, si pridržujemo pravico do podaljšanja roka dobave glede na potrebe in potek naše proizvodnje.
4.6. V primeru zamude pri prevzemu blaga s strani kupca, skladiščimo blago na njegove stroške. V kolikor kupec zavrne prevzem blaga, je dolžan poravnati stroške, ki so s tem nastali pri nas (zmanjšanje vrednosti blaga, prodaja blaga pod ceno, stroški financiranja in skladiščenja,...).
4.7. V primeru višje sile ali podobnega nepredvidljivega in od naše volje neodvisnega dogodka, si pridržujemo pravico odstopiti od pogodbe. Kupec v takih primerih nima pravice do kakršnekoli odškodnine. V primeru takega dogodka bo kupec o njem obveščen v najkrajšem možnem času.

5. Kupec je dolžan takoj po prejemu blago pregledati. V kolikor odkrije kakršnekoli napake, pomanjkljivosti, neustrezne lastnosti ipd., nam je to dolžan pisno sporočiti v roku 8 dni po prevzemu blaga. Za skrite napake, ki se jih tudi s skrbnim pregledom ne da odkriti v navedenem roku, je ta rok 6 mesecev od prevzema blaga.